ПОРАДА

Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба

 • Курси валют НБУ

  Завантажую...
  Курсы НБУ на сегодня
 • Новини економіки

 • Друзі сайту

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Типовий статут

Автор: Тетяна Грузін Видано: 4 листопада 2011

Що таке обслуговуючий кооператив як неприбуткова організація

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – це економічна неприбуткова організація, що:

-         належить сільськогосподарським товаровиробникам і управляється ними за демократичними принципами;

-         надає своїм членам ті послуги, які необхідні для власних господарств;

-         не ставить за мету отримання прибутку для себе, а прагне збільшити прибуток господарств своїх членів.

Які принципи організації кооперативу

Діє на основі Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та базується на таких принципах:

-         членами кооперативу обов’язково мають бути сільськогосподарські товаровиробники і виступають одночасно його клієнтами та власниками;

-         членство в кооперативі є відкритим та добровільним;

-         кооператив надає послуги своїм членам;

-         члени кооперативу мають зобов’язання щодо ведення спільної господарської діяльності, такі, як зобов’язання реалізувати продукцію або закуповувати матеріально-технічні засоби через кооператив, зобов’язання використовувати його послуги тощо;

-         члени кооперативу повинні сплачувати пайові внески пропорційно до обсягів операцій, що вони провели з кооперативами;

-         результат річної економічної діяльності кооперативу, що не є прибутком, розподіляється серед членів переважно у вигляді кооперативних виплат пропорційно до участі в господарській діяльності кооперативу. Виплата нарахувань на паї обмежується;

-         кооперативом управляють його члени на демократичних засадах (за принципом: «один член кооперативу – один голос»);

-         збереження політичного та релігійного нейтралітету;

-         піклування про освіту членів кооперативу.

Етапи створення кооперативу:

-         утворення ініціативної групи;

-         розробка проекту кооперативу;

-         заснування кооперативу;

-         реєстрація;

-         робота кооперативу.

ДОДАТОК 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної
політики України

«26» червня 2003 р. № 191

ТИПОВИЙ СТАТУТ

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Назва. Місцезнаходження. Термін діяльності. Засновники

1.1. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив_____________

________________________________ ________________________

(назва)

(надалі – Кооператив) створений його засновниками на добровільних засадах у відповідності з чинним законодавством, на підставі рішення установчих зборів (протокол №  ________від_____________).

1.2. Кооператив має офіційну назву:

повна назва Кооперативу українською мовою_______________________

скорочена назва Кооперативу українською мовою___________________

повна назва Кооперативу англійською мовою_______________________

скорочена назва Кооперативу англійською мовою___________________

1.3. Місцезнаходження Кооперативу:______________________________

1.4.  Кооператив створюється на термін____________________________

1.5.  Засновниками Кооперативу є:_________________________________

2. Юридичний статус

2.1.  Кооператив утворений та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту, який затверджений рішенням установчих зборів Кооперативу.

2.2. Кооператив є юридичною особою. Статус юридичної особи Кооператив
набуває з дня його державної реєстрації.

2.3.  Обслуговуючі кооперативи, здійснюючи обслуговування членів кооперативу, не ставлять за мету отримання прибутку.

2.4.  Кооператив має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки
у банківських установах, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням,
бланки, знак для товарів і послуг, емблему відповідно до законодавства України.

2.5. Кооператив може укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді загальної юрисдикції, господарському та третейському суді.

3. Мета та предмет діяльності

3.1.      Кооператив створюється для обслуговування виключно своїх членів на
засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва. Метою діяльності
Кооперативу є збільшення доходів своїх членів шляхом надання їм послуг.

3.2.Предметом діяльності Кооперативу є’:

_________________________________________________________________

4. Права та обов’язки Кооперативу

4.1. Кооператив має право:

 • здійснювати господарську діяльність, спрямовану на обслуговування своїх
  членів, самостійно визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку
  відповідно до економічної ситуації;
 • відповідно до законодавства України придбавати, відчужувати, здавати або
  брати в оренду рухоме та нерухоме майно, необхідне для його діяльності;
 • брати зобов’язання по кредитах та позиках і гарантувати їх виплати майном чи
  активами Кооперативу;
 • об’єднуватись з іншими кооперативами для спільного здійснення будь-якої
  незабороненої законодавством діяльності за галузевою або територіальною
  ознакою за рішенням загальних зборів членів Кооперативу та відповідно до
  законодавства України;
 • створювати підприємства, а також філії, відділення та інші відособлені
  підрозділи з правом відкриття поточних рахунків;
 • придбавати цінні папери;
 • здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з обслуговування своїх членів
  відповідно до законодавства України;

____________________________________________________________________

(інші права, що не суперечать законодавству)

4.2. Кооператив зобов’язаний:

_____________________________________________________________

‘ В п.3.2. має бути вказано вичерпний перелік видів діяльності кооперативу спрямованих на надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам Залежно від виду діяльності вони поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та інші.

 • забезпечувати надання послуг своїм членам згідно з їх замовленнями в межах
  предмету діяльності Кооперативу;
 • створювати належні умови для високопродуктивної та безпечної праці,
  забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм
  охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного
  середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та
  забезпечення екологічної безпеки;

_____________________________________________________________________

(інші обов’язки, що не суперечать законодавству)

4.3. Кооператив здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно із законодавством.

Головний бухгалтер, голова Кооперативу, виконавчий директор несуть персональну відповідальність за додержання порядку, ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

Розділ II. ЧЛЕНСТВО У КООПЕРАТИВІ

5. Порядок набуття та припинення членства в Кооперативі

5.1.      Членами Кооперативу можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які є
сільськогосподарськими товаровиробниками, визнають Статут Кооперативу та
дотримуються його вимог, зробили вступні та пайові внески, користуються
послугами та беруть участь у господарській діяльності Кооперативу.

Фізичні особи можуть бути членами Кооперативу, якщо вони досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у діяльності Кооперативу.

5.2   Фізичні або юридичні особи можуть бути членами кількох кооперативів,
різних за напрямками діяльності.

5.3.  Кооператив може приймати до свого складу за рішенням загальних зборів
асоційованих членів Кооперативу.

Асоційованим членом Кооперативу може бути фізична особа віком не молодше І 6 років або юридична особа, яка визнає цей Статут і внесла пайовий внесок для розвитку Кооперативу у розмірах, визначених цим Статутом.

5.4.      Вступ до Кооперативу здійснюється на підставі поданої заяви до правління Кооперативу. Член Кооперативу робить вступний і пайовий внески в порядку,
визначеному статтями 7 і 8 цього Статуту.

Рішення правління (голови) Кооперативу про прийняття до Кооперативу підлягає схваленню загальними зборами членів Кооперативу. З моменту прийняття правлінням (головою Кооперативу) такого рішення та до моменту його підтвердження загальними зборами Кооперативу така особа має ті ж права і обов’язки, що й інші члени Кооперативу.

5.4. Кооператив веде реєстр членів та асоційованих членів за формою, що
визначається Правилами внутрішньої господарської діяльності.

5.6.      Членство у Кооперативі припиняється:

 • при добровільному виході з Кооперативу відповідно до поданої заяви;
 • при виключенні з членів Кооперативу за рішенням загальних зборів;
 • несхвалення загальними зборами рішення правління (голови) Кооперативу
  про прийняття до Кооперативу;
 • у разі смерті фізичної особи – члена Кооперативу або ліквідації юридичної
  особи – члена Кооперативу;
 • у разі реорганізації або ліквідації Кооперативу.

5.7. Рішення загальних зборів Кооперативу про виключення з членів Кооперативу може бути оскаржене в судовому порядку.

6. Права і обов’язки членів та асоційованих членів Кооперативу

6.1. Члени Кооперативу мають право:

 • брати участь в управлінні Кооперативом шляхом голосування на загальних
  зборах членів Кооперативу за принципом: “один член Кооперативу – один
  голос”, обирати і бути обраним в органи управління Кооперативом. Для членів
  Кооперативу – юридичних осіб ці права реалізуються їх повноважними
  представниками;
 • ухвального голосу на загальних зборах;
 • користуватися послугами Кооперативу для здійснення своєї господарської
  діяльності;
 • одержувати кооперативні виплати пропорційно до обсягів участі у діяльності
  Кооперативу;
 • одержувати виплати на паї (в межах визначеної законодавством частки
  доходу);
 • у разі виходу з Кооперативу одержувати пай у порядку і в термін, що визначені
  статтею 9 цього Статуту;
 • отримувати повну інформацію про діяльність Кооперативу відповідно до
  Правил внутрішньої господарської діяльності;
 • у разі ліквідації Кооперативу отримувати свої паї та відповідні частки доходу;

________________________________________________________________

(інші права, що не суперечать законодавству)

6.2. Члени Кооперативу зобов’язані:

 • брати участь у господарській діяльності Кооперативу в обсязі, що складає
  більшу частину річного обороту діяльності, яка кооперується;
 • виконувати Правила внутрішньої господарської діяльності Кооперативу;
 • сплатити пайовий внесок залежно від зобов’язань щодо участі у діяльності
  Кооперативу;
 • дотримуватися Статуту Кооперативу;
 • виконувати рішення загальних зборів і правління Кооперативу;

____________________________________________________________

(інші обов’язки, що не суперечать законодавству)

6.3.      Асоційовані члени Кооперативу мають право:

 • дорадчого голосу;
 • отримувати частки доходу на паї відповідно до чинного законодавства;
 • у разі ліквідації Кооперативу отримувати першочергово свої паї та відповідні
  частки доходу на паї;
 • отримувати повну інформацію про діяльність Кооперативу.

6.4. За відповідною заявою члени Кооперативу можуть переоформити членство у Кооперативі на асоційоване членство на підставі рішення правління Кооперативу, яке підлягає схваленню загальними зборами Кооперативу.

Розділ III. ВСТУПНІ ТА ПАЙОВІ ВНЕСКИ. МАЙНОВІ ФОНДИ КООПЕРАТИВУ

7. Вступні внески

7.1.  При вступі в Кооператив для організаційного забезпечення його діяльності
кожна фізична і юридична особа робить вступний внесок у грошовій формі у
розмірі____гривень.

7.2.  Вступний внесок є обов’язковою умовою членства у Кооперативі.

7.3.  Асоційовані члени не вносять вступний внесок.

7.4. Вступний внесок зараховується у неподільний фонд і у разі виходу з
Кооперативу не повертається.

8. Пай та пайові внески

8.1.  Пай члена Кооперативу формується з його пайових внесків. Розмір
мінімального обов’язкового пайового внеску складає     гривень.

8.2.  Обов’язкові  пайові  внески   вносяться   пропорційно  участі  члена  в
господарській діяльності Кооперативу у відповідності з його зобов’язаннями
щодо цієї участі, які він бере на себе відповідно до Правил внутрішньої
господарської діяльності.

8.3. Члени Кооперативу мають право внести додатковий пай понад обов’язковий
пай, який передається ними за власним бажанням до пайового фонду.

8.4. Розмір пайового внеску асоційованого члену Кооперативу не може бути
меншим________гривень.

8.5.  Пайові внески можуть сплачуватися майном, майновими правами та/або

грішми. ____ відсотків пайових внесків сплачується грішми після прийняття

правлінням рішення про прийом до членів Кооперативу, решта – відповідно до Правил внутрішньої господарської діяльності.

Будь-хто з членів Кооперативу, асоційованих членів Кооперативу має право достроково внести свій пай до Кооперативу в повному обсязі.

8.6. Внесення пайового внеску майном.

Майно, що вноситься членами або асоційованими членами Кооперативу в рахунок їхнього паю чи додаткового паю, вноситься ними на підставі акта приймання-передачі майна (надалі – Акт) після державної реєстрації Кооперативу. Акт повинен містити опис майна, що вноситься, його грошову оцінку, дату, на яку майно вноситься до Кооперативу, підпис члена Кооперативу, що вносить таке майно, підпис голови Кооперативу та печатку Кооперативу.

Акт укладається в 2-х оригінальних примірниках, з яких один запишається у члена Кооперативу, що вносить вклад майном, а другий зберігається у Кооперативі.

8.7. Внесення майнових прав.

Майнові права вносяться членами Кооперативу до майна Кооперативу у встановленому законодавством порядку.

8.8. Реєстрація внесків.

Внески, що вносяться в рахунок паїв у грошовій чи не грошовій формі, реєструються у бухгалтерських книгах Кооперативу у день їх отримання Кооперативом. Внески до Кооперативу у вигляді нематеріальних цінностей вважатимуться внесеними на дату, що встановлюється загальними зборами членів Кооперативу. Передача права користування земельною ділянкою як пайовий внесок до Кооперативу оформлюється відповідно до земельного та іншого законодавства, цього Статуту та рішення загальних зборів Кооперативу.

9. Право власності на пай

9.1. Уразі виходу з Кооперативу фізична чи юридична особа має право на
отримання майнового паю натурою, грішми або, за бажанням, цінними паперами
відповідно до його вартості на момент виходу, а земельної ділянки – в натурі (на

місцевості). Термін отримання паю складає         / Відлік цього терміну

починається з 1 січня року, що наступає після моменту виходу (виключення) із Кооперативу.

9.2. Право власності членів Кооперативу – фізичних осіб на пай є спадковим.

9.3. Спірні питання щодо права власності на пай вирішуються відповідно до
законодавства України.

10. Майнові фонди Кооперативу

10.1.  Для здійснення господарської та іншої діяльності Кооператив за рахунок
власного майна формує відповідні майнові фонди.

10.2.  Майно Кооперативу поділяється на пайовий і неподільний фонди.

10.3.  Пайовий фонд Кооперативу формується за рахунок паїв і додаткових паїв
членів та асоційованих членів Кооперативу відповідно із статтею 8 цього Статуту.

10.4.  До неподільного фонду Кооперативу зараховуються: вступні внески, що
вносяться членами Кооперативу відповідно до положень статті 7 Статуту, та
частина доходу Кооперативу,  яка спрямовується до неподільного фонду
відповідно до рішень загальних зборів членів Кооперативу.

Загальний розмір неподільного фонду не може бути меншим   % відпайового фонду Кооперативу.

10.5.  Кооператив веде облік пайового фонду з визначенням паїв кожного з
учасників.

10.6.  Кооператив може визначати і утворювати інші фонди Кооперативу (в тому
числі резервний фонд та фонд соціального розвитку), їх розмір, порядок
формування та використання затверджуються рішенням загальних зборів членів
Кооперативу про утворення таких фондів.

10.7. Розмір та кількість відрахувань до фондів Кооперативу визначаються
рішенням загальних зборів з дотриманням положень пунктів 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
даного Статуту.

11. Майнова відповідальність

11.1. Кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому
майном. Члени Кооперативу відповідають за зобов’язаннями Кооперативу тільки
в межах пайового внеску.

11.2.    Кооператив   не   несе   відповідальності   за   зобов’язаннями   членів
Кооперативу.

11.2. Кооператив може застрахувати своє майно і майнові права. Страхування
здійснюється добровільно за рішенням загальних зборів, якщо інше не
передбачено законами України.

Розділ IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВУ

12. Структура органів управління

12.1 Управління Кооперативом здійснюється на основі самоврядування,
гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності Кооперативу.

12.2. Вищим органом управління Кооперативу є загальні збори членів
Кооперативу.   До   органів  управління   належить   правління   Кооперативу.
Кооператив може наймати виконавчого директора та утворювати спостережну
раду.

12.3.  Для підготовки окремих питань загальні збори, а в період між ними
правління Кооперативу або спостережна рада, можуть утворювати спеціальні
комісії з членів Кооперативу із залученням в якості консультантів фахівців – не
членів Кооперативу.

13. Загальні збори

13.1. Загальні збори:

 • вносять зміни і доповнення до Статуту, приймають нормативні документи
  Кооперативу;
 • обирають шляхом прямого таємного голосування голову кооперативу та
  членів правління Кооперативу, членів ревізійної комісії, членів спостережної
  ради та резерв. Резерв обирається в порядку,
 • визначеному Правилами внутрішньої господарської діяльності;
 • заслуховують та ухвалюють звіти органів управління Кооперативу про їх
  діяльність;
 • визначають види і розміри фондів Кооперативу, порядок їх формування та
  використання;
 • затверджують:
  • Правила внутрішньої господарської діяльності Кооперативу;
  • річний звіт і баланс Кооперативу;
  • порядок формування і розподілу доходу Кооперативу;
  • рішення  правління  Кооперативу про прийняття нових членів та

асоційованих членів та про припинення членства;

 • вирішують:

питання про входження Кооперативу до об’єднання кооперативів, створення філій, відділень та інших відособлених підрозділів з правом

відкриття поточних рахунків та затвердження положень про них, про

створення або участь у створенні підприємств;

о питання про реорганізацію або ліквідацію Кооперативу.

Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення, пов’язані із статутною діяльністю Кооперативу.

13.2. Загальні збори проводяться щорічно після закінчення фінансового року.
Вони можуть скликатися позачергово за рішенням правління Кооперативу або з
ініціативи не менше третини членів Кооперативу.

Загальні збори за вимогою третини членів мають бути скликані не пізніше ніж через два тижні після висунення вимоги. Членів Кооперативу необхідно повідомити про скликання (проведення) загальних зборів не пізніше як за десять днів до їх проведення. Правилами внутрішньої господарської діяльності визначаються способи інформування членів Кооперативу про місце і дату скликання загальних зборів.

13.3. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше
половини членів Кооперативу.

13.4.    Рішення  Загальних  зборів   приймається   відкритим  або  таємним
голосуванням   простою   більшістю   голосів.   У   випадку   рівності   голосів
вирішальним є голос голови Кооперативу.

13.5.    Рішення загальних зборів є обов’язковим для всіх членів та асоційованих
членів Кооперативу. Рішення загальних зборів фіксуються у протоколах, що
ведуться відповідно до Правил внутрішньої господарської діяльності.

14. Правління Кооперативу

14.1.    Правління Кооперативу обирається у Кооперативі, до складу якого входить не менше 10 членів Кооперативу.

14.2.    Правління Кооперативу обирається на термін, що не перевищує трьох
років.

14.3 Правління Кооперативу:

 • здійснює поточне керівництво господарською діяльністю Кооперативу в
  період між проведенням загальних зборів членів Кооперативу;
 • розробляє   і   вносить   на   затвердження   загальними   зборами   членів
  Кооперативу напрями розвитку Кооперативу;
 • приймає рішення про скликання загальних зборів;
 • скликає загальні збори членів Кооперативу і контролює виконання прийнятих
  ними рішень;
 • вирішує питання господарської діяльності згідно із Статутом;
 • вносить на затвердження загальних зборів рішення про прийняття до
  Кооперативу нових членів та асоційованих членів та припинення членства, а
  також про переоформлення простого членства на асоційоване;
 • укладає трудові договори (контракти) у разі найму на роботу виконавчої
  дирекції та оцінює її діяльність;
 • делегує виконавчій дирекції Кооперативу право на прийняття поточних рішень;
 • забезпечує збереження майна Кооперативу;
 • організовує у разі потреби проведення незалежних аудиторських перевірок;
 • розробляє Правила внутрішнього розпорядку;
 • встановлює форму і порядок ведення Книги реєстрації членів Кооперативу та
  асоційованих членів;
 • вирішує питання навчання членів Кооперативу, співробітництва з вітчизняними
  та іноземними організаціями.

14.4.        Кількість членів правління визначається від кількості членів Кооперативу.

14.5.        Члени правління Кооперативу можуть обирати із свого складу голову
Кооперативу, заступника голови та секретаря правління.

14.6.        Члени правління Кооперативу працюють переважно на громадських
засадах.5

14.7.        Члени правління припиняють виконання своїх обов’язків у разі закінчення
строку їх повноважень, смерті фізичної особи – члена Кооперативу або ліквідації
юридичної особи – члена Кооперативу, дострокового відкликання загальними
зборами.

14.7. Періодичність      проведення      засідань      правління      Кооперативу:

__________________. Рішення приймається більшістю голосів за наявності не менше як 2/3 складу членів правління Кооперативу. У випадку рівності голосів вирішальним є голос голови Кооперативу.

15. Голова Кооперативу

15.1.  Голова Кооперативу очолює правління і обирається загальними зборами
Кооперативу або його правлінням на термін, що не перевищує трьох років.

15.2.  Голова Кооперативу:

 • § виконує рішення правління Кооперативу, яке він очолює;
 • за відсутності у Кооперативі виконавчого директора виконує його обов’язки:
 • представляє Кооператив перед третіми особами та у судових органах;
 • несе відповідальність перед Кооперативом за недоліки у роботі, які він
  допустив при виконанні покладених на нього обов’язків;

____________________________________________________________________

(визначити у разі необхідності інші обов’язки)

16. Виконавчий директор Кооперативу

16.1.Наймання та звільнення з посади виконавчого директора здійснюється правлінням Кооперативу.

16.2.Виконавчий директор здійснює свою діяльність на умовах контракту, який
укладає з ним правління Кооперативу.

16.3.  Виконавчий директор:

 • не може бути членом Кооперативу;
 • формує виконавчу дирекцію;
 • забезпечує організацію господарської діяльності Кооперативу;
 • здійснює оперативне керівництво діяльністю Кооперативу, приймає на роботу та звільняє штатних працівників згідно з Правилами внутрішньої господарської діяльності Кооперативу;
 • § несе відповідальність за свою діяльність перед Кооперативом;
 • § виконує інші функції, делеговані йому правлінням Кооперативу.

16.4.  У своїй діяльності виконавчий директор підзвітний правлінню Кооперативу.

17. Спостережна рада Кооперативу4

17.1.    Спостережна рада обирається загальними зборами для контролю за
діяльністю виконавчого органу Кооперативу. До створення спостережної ради
весь обсяг її повноважень, визначений в цьому Статуті, належить до компетенції
загальних зборів Кооперативу. Члени правління Кооперативу чи ревізійної комісії
не можуть бути обрані членами спостережної ради Кооперативу.

17.2.  Член спостережної ради не може бути членом правління чи ревізійної комісії
Кооперативу;

17.3.  Спостережна рада складається з __________ осіб та обирається на термін не

більше трьох років.

17.4.  До  виключної  компетенції  спостережної ради відносяться такі повноваження:

 • узгодження рішень правління про притягнення до майнової відповідальності
  членів правління та інших посадових осіб Кооперативу;
 • попередній розгляд питань, що вносяться до порядку денного загальних
  зборів та ухвалення рекомендацій для загальних зборів стосовно прийняття
  рішень з цих питань;
 • вирішення інших питань, що віднесено до компетенції спостережної ради
  відповідно до умов цього Статуту;
 • вирішення інших питань, що періодично можуть погоджуватись загальними
  зборами як такі, що потребують ухвалення спостережної ради.

17.5.  Порядок формування спостережної ради проведення її засідань, а також
прийняття   рішень   спостережною   радою   визначаються   Положенням   про
спостережну раду, яке приймається загальними зборами.

17.6.  Члени спостережної ради виконують свої функції на громадських засадах.

18. Ревізійна комісія (ревізор)

18.1.  Для   контролю  за  фінансово-господарською  діяльністю   Кооперативу
загальними зборами обирається ревізійна комісія.5 Ревізійна комісія обирається
з числа членів Кооперативу терміном на три роки. При обранні ревізійної комісії
кількість її членів повинна складати не менше трьох осіб. Члени правління, а також
члени спостережної ради не можуть бути членами ревізійної комісії.

18.2. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам Кооперативу.

18.3. Ревізійна комісія робить висновки до проектів річних звітів та балансів Кооперативу, без яких загальні збори не мають права їх затверджувати.

Спостережна Рада обирається за умови, якщо кількість членів Кооперативу становить не менше 50 осіб.

У Кооперативі, до складу якого входить менш як 10 членів Кооперативу, функції ревізійної комісії виконує ревізор. Положення цієї статті застосовуються також у випадку обрання ревізора.

18.3.  У разі виявлення загрози інтересам Кооперативу або виявлення зловживання посадовими особами Кооперативу ревізійна комісія зобов’язана негайно довести до відома спостережній ради та поставити питання про скликання позачергових загальних зборів.

Розділ V. ФІНАСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

19. Фінансова звітність

19.1. Фінансовий рік Кооперативу охоплює період поточного календарного року, починаючи з 1 січня до 31 грудня включно.

19.2. Не пізніше кожного ______________________ Фінансового року правління Кооперативу подає на розгляд спостережної ради, ревізійної комісії (ревізора) та загальних зборів річний фінансовий звіт, звіти про податкові та інші відрахування за попередній фінансовий рік, інші звіти, що складаються Кооперативом відповідно до законодавства України. Представлені звіти підлягають затвердженню загальними зборами на підставі висновків ревізійної комісії (ревізора) та рекомендацій спостережної ради.

19.3. За рішенням правління, загальних зборів або ревізійної комісії може бути проведено аудит Кооперативу.

20.       Економічні результати діяльності Кооперативу. Розподіл доходу
Кооперативу.

Розділ VII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КООПЕРАТИВУ

21. Реорганізація Кооперативу

22.1. Кооператив за рішенням загальних зборів може реорганізовуватися в підприємства інших форм господарювання відповідно до законодавства України. З моменту реорганізації Кооператив припиняє свою діяльність.

У разі реорганізації Кооперативу все його майно та всі його права і обов’язки переходять до правонаступника.

22. Ліквідація Кооперативу

23.1.    Кооператив ліквідується:

 • за рішенням загальних зборів членів Кооперативу;
 • у разі, якщо кількість членів Кооперативу стає менше трьох;
 • за рішенням суду загальної юрисдикції або господарського суду.

23.2.    Ліквідація Кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною загальними зборами членів Кооперативу, а у разі ліквідації за рішенням суду або
господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Кооперативом. Ліквідаційна комісія у триденний термін з дати її призначення публікує інформацію про ліквідацію Кооперативу в одному з офіційних друкованих засобів масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій. Ліквідаційна комісія проводить належну підготовчу та організаційну роботу, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що прийняв рішення про ліквідацію Кооперативу. Повнота і достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторами.

23.3.    Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів
кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї,
кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об’єднанням,
членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу у порядку,
визначеному статутом.

Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям). При цьому у рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна6.

(1.). п.23.3. у редакції Закону України «Про кооперацію».

23.4. Ліквідація вважається завершеною, а Кооператив таким, що припинив свою діяльність з моменту внесення органом державної реєстрації запису про його ліквідацію до державного реєстру.

Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміни та доповнення

Зміни та доповнення до Статуту Кооперативу вносяться за рішенням загальних зборів членів Кооперативу. Внесення змін та доповнень до Статуту оформлюється окремим додатком до нього або шляхом викладення в новій редакції. Зміни до Статуту Кооперативу підлягають державній реєстрації.

Зміни та доповнення є невід’ємною частиною Статуту Кооперативу.

Повідомлення про зміни та доповнення до Статуту надсилаються до органу, що зареєстрував Кооператив, у тижневий термін з часу їх внесення.

Цей Статут набирає чинності з дати державної реєстрації Кооперативу. Статут втрачає чинність з моменту виключення Кооперативу з державного реєстру.

Голова правління

кооперативу

_______________________                                                     ____________________

(підпис)       (ініціали, прізвище)

(за матеріалами відкритих джерел)

Інші публікації в рубриці Актуальні питання, Кооперація:

Написати коментар