ПОРАДА

Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба

  • Курси валют НБУ

    Завантажую...
    Курсы НБУ на сегодня
  • Новини економіки

  • Друзі сайту

Запитання селян щодо земельних відносин

Автор: Тетяна Грузін Видано: 1 серпня 2011

Міністерство аграрної політики та продовольства України отримує безліч запитань від селян, в тому числі і від голів сільських та селищних рад, які стосуються земельних відносин.

Пропонуємо вашій увазі найбільш типові роз’яснення спеціалістів міністерства.

Щодо започаткування продажу землі.

Відповідно до Земельного кодексу України зако­нодавчою умовою для зняття мораторію на купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарсько­го призначення є набрання чинності законів України «Про ринок земель» та «Про державний земельний кадастр».

З метою подальшого вдосконалення земельних відносин та зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення розроблено відповідні закони, розпочато створення інфраструк­тури ринку земель сільськогосподарського призна­чення.

Зокрема, законопроект «Про державний земель­ний кадастр» внесено на розгляд Верховної Ради України, на черзі законопроект «Про ринок земель».

Прийняття зазначених законопроектів дасть мож­ливість запровадити ефективний механізм протидії тіньовому продажу земель сільськогосподарського призначення, створити надійну систему захисту прав усіх суб’єктів на право власності, користування та розпорядження землею, законодавчо врегулювати питання щодо порядку проведення земельних торгів та поліпшити інвестиційний клімат в країні.

Як отримати землю у спадок?

Відповідно до статті 81 Земельного кодексу Укра­їни право власності на землю громадяни України набувають на підставі прийняття спадщини, тому необхідно оформити спадщину на право на земель­ну частку (пай) від померлого згідно діючого законо­давства.

Для виявлення бажання прийняти у спадщину земельну частку (пай) спадкоємець повинен протя­гом 6 місяців від дня відкриття спадщини подати за­яву про прийняття спадщини до державної нотаріа­льної контори за місцем відкриття спадщини.

Відповідно до статті 82 Земельного кодексу Укра­їни землі сільськогосподарського призначення, при­йняті у спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства, протягом року підляга­ють відчуженню

Що робити з відумерлою спадщиною сільсь­ким радам. Чи можна її продавати?

Відповідно до статті 1277 Цивільного кодексу України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за за­явою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Спадщина, визнана судом відумерлою, перехо­дить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 цього Кодексу.

Повноваження щодо розпорядження земельними ділянками врегульовано Земельним кодексом Украї­ни.

Варто зазначити, що пунктом 15 Перехідних по­ложень Земельного кодексу України передбачено, що до набрання чинності законами України про дер­жавний земельний кадастр та про ринок земель, але не раніше 1 січня 2012 року, не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарсько­го призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб.

Яким чином держава планує регулювати зе­мельні   відносини   при   запровадженні   ринку землі?

В умовах розвинених ринкових відносин проек­том закону «Про ринок земель» передбачені наступні заходи:

1.Заборона надмірної концентрації земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи, що дозволить попередити моно­полізацію земель як ресурсу людського та економічного розвитку у сільській місцевості. Максимальні площі земель у власності однієї особи дозволяти­муть вести ефективне товарне виробництво і не призводитимуть до значного обмеження доступу інших учасників земельних відносин до землі як ос­новного засобу виробництва:

Полісся — 1500 гектарів,

Лісостеп — 1750 гектарів,

Степ, Степ посушливий, Сухий степ — 2100 гек­тарів (Кіровоградська область),

Карпатська гірська область — 900 гектарів,

Кримська гірська область — 1100 гектарів.

Максимальні площі прийняті відповідно до реко­мендації наукових установ Національної академії аг­рарних наук України щодо оптимальних розмірів гос­подарств.

Практика встановлення граничних розмірів сіль­ськогосподарської земельної власності є загально­прийнятою у країнах Європейського співтовариства.

2. Запровадження переважного права на при­дбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності у разі їх продажу дозволить створити потужний регуляторний інстру­мент для подолання парцеляції земель як найбільш негативного наслідку проведеної в Україні земельної реформи.

Так, законопроектом передбачено, що переважне право на купівлю земельних ділянок сільськогоспо­дарського призначення мають:

  • громадяни України, які мають сільськогоспо­дарську освіту чи займається  веденням товарного сільськогосподарського виробництва (власники суміжних земельних ділянок);
  • держава в особі державної спеціалізованої установи чи територіальні громади в особі відповідальних органів місцевого самоврядування;
  • користувачі земельної ділянки (орендарі).

На сьогодні законопроект пройшов обговорення всіх областях з різними верствами населення.

Лише після обговорення та врахування слушних пропозицій до проекту Закону України «Про ринок земель»  його буде внесено на розгляд Верховної Ради України.

Чи повинні володарі будівель оформляти не­обхідну документаціюна право володіння зе­млею?

Статтею 1 Закону України «Про державний конт­роль за використанням та охороною земель» перед­бачено, що будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відпо­відного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у влас­ність або надання у користування (оренду), або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земель­ної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними, класифікуються як самовільне за­йняття земельної ділянки.

Статтею 6 вищезазначеного закону передбачено, що до повноважень спеціального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері держав­ного контролю за використанням та охороною зе­мель належать, зокрема, вжиття відповідно до зако­ну заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам.

Тобто, власники будівель і споруд, які використо­вують земельні ділянки, для їх розміщення і обслуго-’ вування, без відповідних правовстановлюючих доку­ментів здійснили їх самовільне зайняття.

Відповідно до статті 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення самовільне зайнят­тя земельної ділянки — тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п’ятьдесяти не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян і на по­садових осіб — від двадцяти до ста неоподатковува­них мінімумів доходів громадян.

Тому для оформлення правовстановлюючих доку­ментів на земельні ділянки власників будівель і спо­руд можуть притягувати до адміністративної відпові­дальності.

«Під ринком земель ми розуміємо сукупність реа­льних взаємодій між продавцями та покупцями зе­мельних ділянок, часток у праві на них, прав орен­ди, а також інститутів та організацій, що забезпечу­ють та обмежують свободу таких взаємодій» Карп Полан, книга «Велика трансформація» (1944 р.)

Інші публікації в рубриці Актуальні питання:

Написати коментар